Home > Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DETAIL-/ TUSSENHANDEL

Leveringsvoorwaarden


Printversie Leveringsvoorwaarden


VAN: HUMANutriënts BV gevestigd en kantoorhoudende te 3840 AL Harderwijk aan Overveld 3a hierna te noemen: Huma
  
  
Artikel 1. Definities 
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Huma .: HUMANutriënts BV   
koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; 
  
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Huma en een koper waarop Huma deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Huma voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
  
Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen 
1. Offertes van Huma zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de 
offerte. 
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Huma niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van Huma’s offerte c.q. orderbevestiging. 
3. In offertes c.q. orderbevestigingen van Huma genoemde levertijden en andere voor door Huma te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. 
4. Door Huma opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op exclusief vervoers-, verpakkings-, afleveringskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege. 
5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. 
6 Huma  is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. 
2. De door Huma geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de order-bevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstolleranties geven koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken. 
3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. 
4. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 
  
Artikel 5. Levertijd 
1. Door Huma opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 
2. Bij niet tijdige levering dient de koper «verkortenaam» derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Huma een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. 
3. De door Huma opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. 
  
Artikel 6. Deelleveringen 
Het is Huma toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Huma bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

    
Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst 
1. Een overeenkomst tussen Huma en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: 
indien na het sluiten van de overeenkomst aan Huma  omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
indien Huma  de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. 
In genoemde gevallen is Huma bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen. 
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Huma zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Huma bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
  
Artikel 8. Garantie 
1Huma  garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabrikagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leverings dokumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende faktuur. 
2. Indien een product een ontwerp, materiaal of fabrikagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. 
Huma  kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies. 
4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. 
5. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de faktuur van Huma van de geleverde zaken heeft plaats gevonden. 
  
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door Huma  geleverde zaken blijven het eigendom van Huma totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met «verkortenaam» gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. 
2. Door Huma geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Huma danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Huma haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Huma zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Huma  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 
  
Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen 
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. 
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 
of de juiste zaken zijn geleverd; 
of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene; 
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan Huma te melden. 
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan Huma  
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Huma worden geretourneerd. 
  
Artikel 11. Prijs/Prijsverhoging 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: 
- in Nederlandse valuta 
- exclusief BTW 
- op basis van door «verkortenaam» gehanteerde minimum hoeveelheden 
- exclusief transportkosten 
- af fabriek 
2. Indien Huma  met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Huma niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Huma kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. 
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. 
  
Artikel 12. Betaling 
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Huma aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. 
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Huma en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn. 
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
  
Artikel 13. Incassokosten 
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: 
over de eerste F 6.500,00 15% 
over het meerdere tot F 13.000, 00    10% 
over het meerdere tot F 32.500, 00 8% 
over het meerdere tot F 130.000,00 5% 
over het meerdere 3% 
2. Indien Huma  aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
  
Artikel 14. Aansprakelijkheid 
Huma is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden. 
2. Huma is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van «verkortenaam» of haar ondergeschikten; 
3. De aansprakelijkheid van Huma is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van «verkortenaam» in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. 
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Huma aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Huma beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 15. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Huma geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Huma niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Huma daaronder begrepen. 
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Huma opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Huma niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
3. Indien Huma bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
  
Artikel 16. Geschillenbeslechting 
De rechter in de woonplaats van Huma  is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 
 
Artikel 17. Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
  
Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 
  
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Veluwe Twente 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.


Printversie Leveringsvoorwaarden

201